Denní nášup

EXPERT PLUS – trávníkové hnojivo 25 kg

Výrobce:
Forestina
Dostupnost:
skladem


EXPERT PLUS je granulované hnojivo na trávníky obsahující základní živiny dusík, fosfor, draslík ve vyváženém poměru. Současně obsahuje hořčík v síranové formě. Toto hnojivo je vhodné ke hnojeni všech typů trávníků, sportovních i okrasných. Obsažené železo potlačuje výskyt mechu v trávníku.

Hnojivo se aplikuje rovnoměrným rozhozením na trávník. Po aplikaci hnojiva je dobré plochu dostatečně zavlažit.

Je tedy vhodné provádět aplikaci před deštěm.

Ošetřená plocha 830 m2.

počet:

H272 - může zesílit požár; oxidant
H302 - zdraví škodlivý při požití
H304 - při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H315 - dráždí kůži
H318 - způsobuje vážné poškození očí
H319 - způsobuje vážné podráždění očí
H373 - může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H400 - vysoce toxický pro vodní organismy
H410 - vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 

Bezpečnostní list na vyžádání.


SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ