Denní nášup

EXPERT - PROTI MECHU 5kg

Výrobce:
Forestina
Dostupnost:
skladem


Hnojivo EXPERT proti mechu je viceúčelový výrobek určený k péči o všechny druhy trávníků. Jeho jedinečné složení a jemná granulace umožňují bezproblémovou, rovnoměrnou a bezprašnou aplikaci. Vedle potřebné výživy, posilující zdravy růst, dodává trávníku sytě zelenou barvu (odstraňuje chlorózu porostu) a zabraňuje rozvoji mechů a lišejníků.

Složení:

14% N + 7% K2O + 18% S + 9% Fe

Ošetřená plocha: 142 m2.

počet:

H272 - může zesílit požár; oxidant
H290 - může být korozivní pro kovy
H302 - zdraví škodlivý při požití
H304 - při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H315 - dráždí kůži
H318 - způsobuje vážné poškození očí
H319 - způsobuje vážné podráždění očí
H373 - může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H400 - vysoce toxický pro vodní organismy
H410 - vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Bezpečnostní list na vyžádání.


SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ