facebook instagram
menu eshop

Firma Rožnovská travní semena nabízí široký sortiment trav, jetelovin a travních směsí.

travní semena, travní směsi, trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště

menu
shopping_cart
Nákupní košík
celkem: 0 Kč (0ks)
Hřištní směsi
Parkové travní směsi
Luční směsi
Pastevní travní směsi
NAŠE PRODUKTY zavřít
Další informace
AKČNÍ ZBOŽÍ

EXPERT PLUS – trávníkové hnojivo 25 kg

Vaše sleva: 1 334 Kč (-27%)
cena: 968 Kč

Expert START PLUS - trávníkové hnojivo 10 kg

Vaše sleva: 660 Kč (-40%)
cena: 398 Kč

Parková směs ROŽNOVSKÁ 25 kg

Vaše sleva: 4 312 Kč (-14%)
cena: 3 724 Kč

Mramorová drť 5l - velikost frakce 4-7 mm

Vaše sleva: 60 Kč (-17%)
cena: 50 Kč

Mramorová drť 20l - velikost frakce 4-7 mm

Vaše sleva: 150 Kč (-20%)
cena: 120 Kč

Kravský hnůj 3 kg

Vaše sleva: 60 Kč (-33%)
cena: 40 Kč

Lepidlo na ochranu stromů - 250 ml

Vaše sleva: 132 Kč (-9%)
cena: 120 Kč

Sprej proti mravencům - 500 ml

Vaše sleva: 177 Kč (-15%)
cena: 150 Kč

Síran amonný - 3kg

Vaše sleva: 66 Kč (-9%)
cena: 60 Kč

Hnojivo na ovocné stromy 5kg

Vaše sleva: 228 Kč (-10%)
cena: 205 Kč

SAMBA + ABSORBÉR VODY 10 kg

Vaše sleva: 2 285 Kč (-12%)
cena: 2 010 Kč

SAMBA + ABSORBÉR VODY 5 kg

Vaše sleva: 1 165 Kč (-12%)
cena: 1 025 Kč

Návnada na mravence - dóza

Vaše sleva: 108 Kč (-7%)
cena: 100 Kč

Hřištní směs ROŽNOVSKÁ 5 kg

Vaše sleva: 986 Kč (-15%)
cena: 840 Kč

Golfová směs CLASSIC 5 kg

Vaše sleva: 1 042 Kč (-18%)
cena: 850 Kč

Pastevní směs 1 – raná 5 kg

Vaše sleva: 846 Kč (-14%)
cena: 728 Kč

Luční směs 6 – polopozdní 10 kg

Vaše sleva: 1 837 Kč (-15%)
cena: 1 568 Kč

Luční směs bez jetelů (extenzivní) 25 kg

Vaše sleva: 4 004 Kč (-16%)
cena: 3 360 Kč

Jetelotráva STANDARD 3 kg

Vaše sleva: 612 Kč (-15%)
cena: 520 Kč

Přípravek proti mravencům 100 g

Vaše sleva: 124 Kč (-11%)
cena: 110 Kč

Kvetoucí louka z Rožnova 500 g

Vaše sleva: 314 Kč (-14%)
cena: 271 Kč
 
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydává společnost Rožnovská travní semena, s.r.o., Meziříčská 100, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO – 45196524, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, dne 1.4.1992 oddíl C, vložka 3012, (dále jen "Prodávající"), provozující internetový obchod - http://obchod.roznovska-travni.cz
 2.  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé, fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (dále jen "Zákazník" nebo "Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).
 3. Odesláním závazné objednávky zákazník – kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod http://obchod.roznovska-travni.cz  Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto Všeobecné obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.
 4. Prodávající i Kupující souhlasí, že v případě sporu mezi nimi vzniklého ze smluvních vztahů dle těchto Všeobecných obchodních podmínek, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel, a to jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu ze seznamu rozhodců.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Pojmem objednávka se pro tyto Všeobecné obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané zboží (dále jen "Objednávka").
 2. Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím nákupního košíku na http://obchod.roznovska-travni.cz nebo e-mailovou zprávou odeslanou na adresu:  obchod@roznovska-travni.cz . Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.
 3. Zákazníci musejí uvést tyto údaje:
 • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
 • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, číslo popisné, město, PSČ, příp. stát,
 • IČO a DIČ kupujícího, je-li podnikatelem,
 • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa),
 • počet kusů objednaného zboží,
 • způsob doručení,
 • platební metodu.
 1. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění. Nedojde-li k doplnění objednávky do 48 hodin považuje se objednávka za neplatnou.
 2. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit.
 3. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím emailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce nebo při registraci. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Zrušení objednávky

 1. Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před jejím vyskladněním. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle +420 571 656 651 nebo e-mailem na adrese obchod@roznovska-travni.cz. Další kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v sekci Kontakt na webových stránkách Prodávajícího www.roznovska-travni.cz.
 2. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn emailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci, a to nejpozději do 2 pracovních dnů. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).
 3. Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s doručením tohoto zboží (dopravné). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz. článek VII. těchto Všeobecných obchodních podmínek)

IV. Dodací podmínky

 1. Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 2-5 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.
 2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1  těchto Všeobecných obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení zboží.
 3. Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení zásilkovou službou.
 4. K veškerému zakoupenému zboží je vždy vystaven daňový doklad, který slouží zároveň jako dodací a záruční list.
 5. Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

V. Kupní cena a platební podmínky

 1. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu http://obchod.roznovska-travni.cz
 2. Odesláním objednávky zákazník akceptuje celkovou cenu za objednané zboží.
 3. Kupní cena zahrnuje vlastní cenu zboží včetně DPH (uvedena v e-shopu). V případě, že kupující požaduje dodání zboží přepravní společností, bude připočtena cena za dopravu (tato cena bude uvedena na faktuře samostatně). 
 4. Způsob platby jakéhokoli zboží (závisí i na zvolené metodě doručení) je možný – na dobírku, bankovním převodem, hotově.
 5. V případě platby dobírkou je kupující povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí zásilky. V případě platby bankovním převodem  je kupující povinen uhradit kupní cenu převodem na účet prodávajícího, jako variabilní symbol uvede číslo faktury. Zboží bude kupujícímu zasláno na jeho adresu až po zaplacení faktury. Platbu je třeba provést do 14 dnů od vystavení faktury.
 6. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

VI. Odstoupení od smlouvy kupujícím, vrácení zboží bez udání důvodu

 1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má Kupující právo dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží (viz. článek VII. těchto Všeobecných obchodních podmínek a Reklamační řád) přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno.
 2. Zákazník není oprávněn využít lhůtu jednoho roku a čtrnácti dní pro odstoupení od kupní smlouvy, neboť informace uvedené v bodě VI., 1 jsou poskytnutím informací o možnosti odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu, v souladu s ustanovením § 1820 odstavec 1, písmeno f) občanského zákoníku.
 3. Kupující bere na vědomí, že z důvodu charakteru výrobku, musí být zboží  vráceno v nepoškozeném originálně označeném obale. Zboží musí být skladováno na suchém místě, bez přístupu hlodavců a teplota místa skladování musí být v rozsahu 13-25°C.
 4. Vzhledem k charakteru výrobků – osiva a travní směsi – je Prodávající oprávněn v případech důvodného podezření, že se zbožím nebylo zacházeno vhodným způsobem, provést kontrolní zkoušku klíčivosti. Zkouška klíčivosti trvá 14-21 dnů (dle typu osiva).
 5. Kupující odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Případné snížení  hodnoty vráceného zboží bude ze strany prodávajícího započteno do vrácené kupní ceny.

Výpočet procenta snížení ceny:      1-(KVO/80)*100

Vysvětlivky:

KVO – klíčivost vráceného osiva,

80 - min. klíčivost dodávaného osiva - dle normy 80%

 1. Při splnění uvedených podmínek se Prodávající zavazuje zboží převzít zpět a vystavit dobropis.
 2. Po obdržení vráceného zboží Prodávající obratem, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení, Zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazníkovi je vrácena částka odpovídající ceně vráceného zboží. V případě poškození zboží – snížení klíčivosti chybným zacházením – bude snížení hodnoty vráceného zboží započteno do vrácené kupní ceny.
 3. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

VII. Záruka, reklamace (práva z odpovědnosti za vady)

 1. Záruční doba a podmínky reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 2. Práva a povinnosti stran (postup) při uplatňování práv Kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upraveny Reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek.

VIII. Práva Prodávajícího spojená s registrací a objednávkou, obchodní sdělení

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující dává svou registrací na http://obchod.roznovska-travni.cz  a nebo učiněním objednávky souhlas s právem Prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v rámci společnosti Rožnovská travní semena, s.r.o., pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům.

 1. Na základě  poskytnutých kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.
 2. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na obchod@roznovska-travni.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 571 656 651.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Poskytovatel/Prodávající je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

Poskytnuté osobní údaje jsou nutné pro vyřízení objednávky  (jméno, adresa, kontaktní informace). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení, popřípadě odeslání objednávky Uživatele/Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Další příjemci osobních údajů, v případě zaslání zboží,  mohou být přepravní společnosti, které se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů může být i zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit týkajících se podobného zboží. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele/Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele/Prodávajícího je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Vytvořením účtu a následným odesláním objednávky, potvrzuje Uživatel/Kupující, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním.

 2. Cookies

Poskytovatel/Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel/Kupující souhlasí s použitím zmíněné technologie.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit na www.coi.cz
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.roznovska-travni.cz. Novější Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Všeobecných obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu. Všeobecné obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem.
 3. Společnost Rožnovská travní semena, s. r. o. obchoduje pouze na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a Rožnovská travní semena, s. r. o. s ní musí výslovně souhlasit.

(Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 2.10. 2018.)